Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 – TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.
A.‘ALICI’ ; (sözleşmede bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır)

B.‘SATICI’ ; (sözleşmede bundan sonra “SATICI” olarak anılacaktır)
ÜNVAN: TEKNORJİN YAZILIM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
ADRES: Üniversite Mah. Hastane Cad. Trabzon Tekn. Gel. A.Ş. 33 3201 ORTAHİSAR / TRABZON
VERGİ DAİRESİ: KARADENİZ
VERGİ NUMARASI: 8360673216
MERSİS: 0836067321600001

İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

 

MADDE 2 – TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.
BAKAN: Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,
BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret  Bakanlığı’nı,
KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,
YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)
TTK: Türk Ticaret Kanunu
HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu ,
SATICI: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,
ALICI: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,
SİTE: SATICI’ya ait internet sitesini,
SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,
TARAFLAR: SATICI ve ALICI’yı,
SÖZLEŞME: SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,
PROGRAM: Alışverişe konu olan elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.
PAKET: PROGRAM için geçerli olan ve çeşitli özelliklerin gruplandırmaları yoluyla hazıralanarak fiyatlandırılan ürünleri ifade eder.
UYGULAMA MAĞAZASI: Google Play Store, Apple App Store ve Windows Store’u ifade eder.

 

MADDE 3 – KONU

İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.
Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

 

MADDE 4 – TARAFLARIN BİLGİLERİ

4.1. SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı: TEKNORJİN YAZILIM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Adres: Üniversite Mah. Hastane Cad. Trabzon Tekn. Gel. A.Ş. 33 3201 ORTAHİSAR / TRABZON
Telefon (Müşteri Hizmetleri): +90 544 887 58 08
E-posta: teknorjinyazilim@gmail.com
E-posta (Müşteri Hizmetleri ve Destek): destek@okulhabercisi.com veya teknorjinyazilim@gmail.com
Vergi Dairesi: KARADENİZ
Vergi Numarası: 8360673216
Mersis: 0836067321600001

4.2. ALICI BİLGİLERİ

Adı/Soyadı/Ünvan: [alici_adi]
Adres: [alici_adres]
Telefon: [alici_telefon]
E-posta: [alici_email]
T.C. Kimlik Numarası: [alici_tc]
Firma: [alici_firmaadi]
Vergi Dairesi: [alici_vergidairesi]
Vergi Numarası: [alici_vergino]
Okul Adı: [okul_adi]

 

MADDE 5 – SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

5.1. İşbu sözleşme ALICI’nın elektronik ortamda siparişini verdiği tarihte ([tarih_bas]) onaylanmış kabul edilir ve başlar, [tarih_son] tarihinde herhangi bir işlem yapılmaksızın kendiliğinden sona ermektedir. Sözleşme süresi bittiğinde ALICI’ya sunulmuş hizmetler sona ermektedir ve sözleşme süresinin uzatılması mümkün değildir; yeniden paket satın alınması ve yeni sözleşme oluşturulması gerekmektedir.

MADDE 6 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

6.1. Malın /Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait İNTERNET SİTESİ’nde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.
6.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
6.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.

[alinan_urunler]

Ödeme Yöntemi: [odeme_sekli]
6.4.  Ürün, dijital ve elektronik ortamda oluşturulup ALICI’ya ulaştırıldığı ve yine elektronik ortamda kullanıldığı için sevkiyat masrafı bulunmamaktadır.

 

MADDE 7 – TESLİMAT BİLGİLERİ

Adı, Soyadı/Ünvanı: [teslimat_adi]
Adres: [teslimat_adres]
Telefon: [teslimat_telefon]
E-posta: [teslimat_email]

 

MADDE 8 – FATURA BİLGİLERİ

Adı, Soyadı/Ünvanı: [alici_adi]
T.C. Kimlik Numarası: [alici_tc]
Firma: [alici_firmaadi]
Vergi Dairesi: [alici_vergidairesi]
Vergi Numarası: [alici_vergino]
Adres: [alici_adres]
Telefon: [alici_telefon]
E-posta: [alici_email]

Fatura teslim : Fatura, siparişin tamamlanmasının ardından ALICI’nın teslimat adresine kargo yoluyla; kargo ücreti SATICI tarafından karşılanarak gönderilecektir.

MADDE 9 – GENEL HÜKÜMLER

9.1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI’ ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.2. Sözleşme konusu her bir MAL elektronik ortamda alınıp kullanıldığından ötürü herhangi bir teslimat gereksinimi bulunmamaktadır.
9.3. SATICI, Sözleşme konusu MAL’ı eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
9.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.6. ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.7. ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.8. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkını haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.9. SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.
9.10. ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.
9.11. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.
9.12. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
9.13. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.
9.14. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini veya PROGRAM’ı hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.
9.15. SATICI’ya ait internet sitesinin veya PROGRAM üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.
9.16. İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
9.17. ALICI, işbu sözleşme ile kendisine tanınmış hak, sorumluluk ve yetkileri, hiçbir şekilde başka kişi veya kuruluşlara devredemez. SATICI adına ya da hesabına üçüncü bir şahısla bir işlem ya da anlaşma yapamaz ve herhangi bir taahhütte bulunamaz.

 

MADDE 10 – PAKET ÜCRETLERİ, PAKETLER ARASI GEÇİŞ, EK ÖĞRENCİ LİSANSI ALIMI

10.1. ALICI, bir veya birden fazla paket satın almış ise işbu sözleşmede 6.3 maddesinde belirtilen paket/paketin başlığı veya detayında belirtilen ibarelerle ilgili geçerli MAL ücretleri ve kampanyalarla ilgili aşağıdaki durumlar geçerlidir:

a) Paket başlığında veya detayında “1 Öğrenci Lisans Ücreti” ibaresi yer alıyorsa bu paketler öğrenci sayısı kadar alınmalıdır. Bu paketin miktarı kullanılacak öğrenci kontenjanını belirlemektedir. Paketin kotasına gelindiğinde otomatik olarak yeni öğrenci eklemeleri başarısız olmaktadır ve ek öğrenci lisansı alınması için yönlendirme yapılmaktadır.

b) 1 Öğrenci Lisans Ücreti üzerinden alınan paketlerde toplam paket ücreti, birim fiyat ve alınan miktar çarpılarak hesaplanmaktadır.

c) Kampanyalı tek fiyatlı veya kampanyalı sabit fiyatlı olarak belirlenmişse bu paketlerde kısıtlamalar bulunabillir. ALICI, logo ve ad ile uygulama mağazasına yükleme paketini sabit fiyatlı ve kampanyalı bu paketle beraber ya da ayrı olarak aldığında yıllık güncelleme veya yıl arası güncelleme hizmeti sunulmamaktadır. Bu bağlamda ALICI’nın güncelleme talepleri geçersiz sayılmaktadır. Güncelleme talep eden ALICI, “1 Öğrenci Lisans Ücreti” ile belirtilen paketlerden birini yeniden satın almak mecburiyetindedir.

d) Tüm paketlerde her ek öğrenci lisansı ücreti satın alınan paketin, İNTERNET SİTESİ üzerinde belirtilen kampanyasız/indirimsiz ücreti esas alınacaktır.

e) SATICI, ek öğrenci lisansı için; İNTERNET SİTESİ üzerinden veya SATICI’nın gösterdiği/belirlediği yerden, ALICI satın almış olduğu pakete ait ek öğrenci lisans paketinden dilediği kadar satın alıp kontenjan genişletmesi yapabilir veya ek öğrenci lisansı miktarında ücret hesaplanıp SATICI’nın banka hesabı üzerinden aktarım gerçekleitirildiğinde SATICI lisansları manuel/elle aktive eder ve kullanımına devam edebilir.

f) ALICI, mevcut paketinden daha düşük bir paketten ek öğrenci lisansı alamaz, almayı talep edemez, alsa dahi bu lisanslar ek öğrenci lisansı almış gibi işlem görmez.

g) ALICI, ek öğrenci lisansı için SATICI’dan indirim veya satın aldığı kampanyalı paketin birim fiyatı üzerinden işlem yapılmasını talep edemez.

h) ALICI, daha düşük veya yüksek bir pakete geçmeyi talep ettiği hallerde ilgili paketi yeniden satın almalıdır. Bu durumda yürülülükteki sözleşme ve paket geçersiz sayılacaktır.

i) ALICI, “1 Öğrenci Lisans Ücreti” ile belirtilen bir paketten 10.1-c’de belirtilen sabit veya tek fiyatlı kampanyalı paketlere geçiş yapamaz.

 

MADDE 11 – DİĞER HÜKÜMLER

11.1. SATICI, MAL’ın kullanımından kaynaklanacak hatalardan sorumlu değildir. ALICI, MAL’daki raporların ya da verilerin hatalı olduğunu; bu verilere bakarak yanlış kararlar aldığını ve zarara uğradığını öne süremez.

11.2. SATICI, MAL’da ne zaman sorun çıkacağını öngörmemiz mümkün değildir. Bu doğrultuda, yükümlülüğümüz yürürlükteki yasalar çerçevesinde izin verilen en geniş ölçü ile sınırlı olacaktır. Bu koşullardan veya MAL’dan kaynaklanan veya bunlarla ilişkili olan herhangi bir kâr, gelir, bilgi veya veri kaybı ile bağlı, özel, dolaylı, emsal niteliğinde, cezai veya arızi zararlardan dolayı, bu tür zararlardan meydana gelebileceği tarafımıza bildirilmiş dahi olsa, tarafımız size karşı yükümlü olmayacaktır.

11.3. ALICI ve ALICI’ya bağlı kullanıcılar, hizmeti dâhilinde barındırdığı tüm dosya, doküman, resim gibi içeriklerden kendisinin sorumlu olduğunu, söz konusu veri ve bilgilerin yasalara aykırılığından doğabilecek tüm hukuki ve ceza sorumluluğu kendisi/kendileri karşılamayı kabul ve taahhüt eder.

11.4. SATICI, MAL üzerinden paylaşılarak bulut sunucularda depolanan resim ve video gibi materyallerin güvenliğinden ve yedeklenmesinden sorumludur. İş bu konuda bu tür bilgi ve verilerin SATICI’dan bağımsız olarak dışarıya sızdırılması ve bu bilgilerin başkalarının eline geçmesi durumunda SATICI’ya herhangi bir kusur iletilemez. SATICI yalnızca bu bilgi ve verilerin kendisi üzerinden dışarıya sızdırıldığının ALICI tarafından yasalarca geçerli bir ispatı halinde tüm sorumluluğu üzerine almaktadır.

11.5. SATICI, ALICI’nın talebi doğrultusunda Mobil Uygulamalar üzerinden paylaşılmış; okula ait video ve resim materyallerini mümkün olan en kısa süre içerisinde ALICI’ya e-posta üzerinden ulaştırmakla yükümlüdür.

11.6. SATICI, ALICI’nın ve ona bağlı kullanıcıların MAL’ı, yasalara aykırı biçimde kullanmasından sorumlu değildir.

11.7. İçeriklerinizi silerek veya hesabınızı sonlandırarak bu sözleşmeyi istediğiniz zaman sonlandırabilirsiniz. Teknik nedenlerden dolayı, sildiğiniz içerikler yedek kopyalarda saklanmaya devam edebilecektir (ancak başka kullanıcılara görünmeyecek şekilde). Ayrıca içeriği bir başkasıyla paylaşmışsanız (veli, öğretmen vb.) ve bu kişi içeriği silmediyse, siz silmiş (yahut sistemden sildirtmiş) olsanız bile içerik görünmeye devam edebilir.

11.8. SATICI, ALICI’nın ve ona bağlı kullanıcıların, MAL üzerinden telif hakkına tabi içerikler paylaşması sonucunda doğabilecek cezai ve hukuklar işlemlerden sorumlu tutulamaz ve hüküm giyemez.

 

MADDE 12 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLERİN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ

12.1. ALICI siparişini tamamladıktan sonra, PROGRAM’ın kurulumu ve kullanıma başlanabilmesi ve gerekli kurumsal ve üyelik bilgilerini:

a) Sipariş öncesinde başvuru yapılmış, ücretsiz 14 (on dört) günlük deneme sürecinden faydalanılmış ve 14 (on dört) günlük süreç bitmemiş ise mevcut üyelik bilgilerini kullanarak,

b) Sona eren sözleşmenin yenilenmesi yapılıyorsa mevcut üyelik bilgilerini kullanarak,

c) Daha yüksek veya düşük bir paket satın alınmış ise mevcut üyelik bilgilerini kullanarak,

d) PROGRAM üzerinde geçerli olan ek kullanıcı lisansı/ satın alınmış ise mevcut üyelik bilgilerini kullanarak,

e) İlk defa kullanacak veya ALICI’nın PROGRAM’a yönelik ilk siparişi SATICI’ya ait internet sitesindeki başvuru formunu doldurur ve e-posta veya telefon numarası üzerinden aktivasyon işlemini gerçekleştirerek

f) Önceden başvuru yapılmış ücretsiz 14 (on dört) günlük süre bitmiş ise 12.1-e maddesinde belirtildiği şekilde yeniden başvuru yaparak

SATICI’ya iletmiş sayılır.

12.2. SATICI, iş yoğunluğuna bağlı olarak 7 iş günü içinde 12.1 maddesindeki başvuruda kullanılan üyelik bilgileriyle PROGRAM’ı kullanıma hazırlar veya bu işlemler SATICI’nın otomasyon sistemleri tarafından müdahale gerekmeksizin otomatik olarak gerçekleştirilir. İşlemler gerçekleştirildikten sonra ALICI’ya e-posta veya telefon üzerinden bilgilendirme yapılır.

12.3. ALICI kendi kurumsal kimliği ve kurumsal logosuyla PROGRAM’ın uygulama mağazalarında yer almasını talep ederse bu hizmet için SATICI’nın 1 yıllık kiralama usulüyle sunduğu/sunacağı logo ve ad ile yükleme paketini almak zorundadır. ALICI, logo ve ad ile yükleme hizmet paketini satın almış ise SATICI talebi değerlendirir ve uygun görüldüğü tadirde ALICI adına uygulama mağazasında yayımlamak üzere 1(bir) haftalık mobil uygulama uyum ve hazırlık sürecini başlatır. Gerekli hazırlıklar yapılıp PROGRAM uygulama mağazasına yüklendikten sonra SATICI bu hizmeti yerine getirmiş sayılır ve bu andan itibaren uygulama mağazasının yayımlama ve inceleme politikaları devreye girmektedir. PROGRAM, gerekli incelemelerin tamamlanmasının ardından kullanıcıların da görebileceği/arayabileceği şekilde uygulama mağazasında yayımlanmaktadır. SATICI’nın, uygulama mağazasının yayımlama ve inceleme süreçlerine erişimi yoktur ve bu konuda herhangi bir hızlandırma yapması mümkün değildir.

 

MADDE 13 – EĞİTİM VE DESTEK

13.1 EĞİTİM:

a) ALICI, PROGRAM için program eğitimi ya da ek eğitim talebinde bulunabilir.

b) SATICI, ALICI’dan gelecek eğitim taleplerini ilk kurulumda ve ilk başvuruda uzaktan ve telefon/video konferans ile ücretsiz olarak yapmaktadır.

c) Eğitim, ALICI’nın iş yerinde, SATICI‘nın eğitim merkezinde veya telefon/video konferans ile uzaktan eğitim olarak sunulabilir. Eğitimin ne zaman, ne sürede ve hangi kapsamda olacağını SATICI ve ALICI ortak bir kararla sözlü olarak belirler veya e-posta ile bildirilir.

d) ALICI, çalışanların eğitiminin sürekliliğini sağlamakla sorumludur. SATICI, eğitim amaçlı olarak ALICI’nın iş yerine geldiğinde, eğiticiye yeteri kadar zaman ayrılmaması veya geldiği halde eğitimi verememesi gibi durumlarda, eğitim çalışması yapılmış sayılır. SATICI eğitimi yaptığı halde  sonraki eğitim taleplerini karşılama ve uygulama hakkı SATICI’ya aittir.

e) ALICI eğitimi kendi iş yerinde talep ettiği hallerde bu hizmeti ek olarak almak mecburiyetindedir ve SATICI bu ek hizmet için fatura kesmek ve ALICI’ya iletmek mecburiyetindedir. ALICI, bu hizmeti 13.1-b maddesi haricinde ücretsiz olarak talep etme hakkında sahip değildir.

13.2 DESTEK:

a) ALICI, destek almak için SATICI’nın müşteri hizmetleri ve destek e-posta adresini kullanabilir.

b) SATICI, ALICI’ya sağlanmakta olan PROGRAM ile ilgili oluşabilecek SATICI’dan kaynaklı yazılım hatalarını ve sorunlarını düzeltmekle yükümlüdür. Bu düzeltmeler için SATICI ek ücret talep edemez.

c) Yazılım sisteminin konusuna giren yasa, yönetmelik veya diğer mevzuat, uygulama ve raporlarda değişiklik olması ya da çeşitli nedenlerle ALICI tarafından programda değişiklik ya da programa ek yapılmasının istenmesi durumunda, yapım kararı SATICI’ya aittir. Yapılacak değişiklik ve ek modüller gerekli görüldüğünde ayrıca fiyatlandırılır ve ALICI’ya faturası kesilir.

 

MADDE 14 – CAYMA HAKKI

14.1. ALICI; mesafeli sözleşmenin mal satışına ilişkin olması durumunda, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.
14.2. Cayma hakkının kullanılması için 30 (otuz) günlük süre içinde SATICI’ ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Haller” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,
a) 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
b) İade formu,
c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
d) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 (yirmi) günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.
e) ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.
f) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

 

MADDE 15 – CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK HALLER

15.1. ALICI, logo ve ad ile yükleme hizmet paketini tek halde veya ek paket olarak satın aldıktan sonra SATICI bu paketi için gerekli yeterliliklerin sağlandığını doğrular ve  pakete ilişkin hizmetin ifasını 12.3. maddesinde belirtildiği şekilde gerçekleştirirse, bu andan itibaren bu hizmete ilişkin ücret iadesi SATICI gerçekleştirilemez veya ALICI tarafından iadesi talep edilemez.

15.2 Hizmet adı altında sunulan logo ve ad ile yükleme paketi, eğitim gibi hizmet sunumlarının ücret iadesi yapılamaz. Bu hizmetler SATICI tarafından verilmiş kabul edilir ve iadesi mümkün değildir.

15.3 ALICI, SATICI tarafından sunulan indirim, alışveriş puanı, kupon vb. için iade talebinde bulunamaz.

 

MADDE 16 – FESİH

16.1. Taraflar aşağıda belirtilen sebeplerin varlığında sözleşmeyi fesih etme hakkına sahiptir.

a) ALICI’nın SATICI’ya olan borçları ile ilgili temerrüde düşmesi halinde (ek olarak madde 17 geçerlidir),

b) Tarafların sözleşme hükümlerine aykırı davranması halinde,

c) ALICI’nın ticari işletmesini devretmesi halinde,

d) SATICI’nın, ticari faaliyetlerinin TTK’da belirtilen biçimlerde sona ermesi halinde.

e) 14(on dört) gün içerisinde ALICI, koşulsuz şartsız iş bu sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Bu süre içerisinde SATICI, ALICI’dan herhangi bir ücret talebinde bulunmuş ise bu ücretlerin ALICI’ya iadesini defaten ve peşin olarak ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. ALICI, 14 günün ardından ilk 30 günde cayma hakkı kullandığında eğer ödeme yapılmış ise uygulama mağazalarına uygulama yüklenme ücreti verilmiş bir hizmet olarak kabul edilir ve geri ödemesi yapılmaz/yapılamaz. Ayrıca mağazaya uygulama ücreti dışında kalan paket, kampanya, ek kullanıcı ve diğer ücretlerin toplamının %10’luk kısmının ALICI’ya iadesi yapılmayacaktır.

f) ALICI, bir yıllık imzalanan satış sözleşmesi süresinde, işbu sözleşmede belirtilen SATICI’yı ilgilendiren taahhütlerin yerine getirilmemesi durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir.

g) İş bu sözleşmenin sona erme süresinden önce ALICI tarafından, bu sözleşmede belirtilen durumlar haricinde fesih edilmesi halinde ALICI, sözleşme sonuna kadar ödenecek olan ücretlerin tamamını defaten ve peşin olarak ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

h) Fesih bildirimi sözleşmede bildirilen eposta veya adrese yazılı olarak yapılır. Sözleşmede bildirilen adreslerini değiştirdiğini, karşı tarafa bildirmeyen tarafın, sözleşmedeki adresine yapılan fesih bildirimi usulüne uygun tebliğ edilmiş sayılır.

i) ALICI, iş bu sözleşmeden doğan her türlü alacak için SATICI’nın, dava ya da icra takibi açması halinde de aylık %10 gecikme faizi, bakiye borç miktarının %50’si kadar cezai şart, %10’u Avukatlık Ücreti ve diğer tüm yasal giderleri ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

j) Madde 15’da belirtilen tüm fesih işlemleri için geçerli olacak SATICI’ya ait e-posta adresi: [satici_email].

 

MADDE 17 – TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, ödeme işlemlerini  kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

MADDE 18 – MÜCBİR HALLER

Sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve ön görülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkansızlaştıran haller, mücbir sebep (Tabii afet, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza,ölüm vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep hali 10 (on) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğacaktır.

 

MADDE 19 – YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:
01/01/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2017 yılı için tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda değeri:
a) 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri,
b) Büyükşehir statüsünde olan illerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,
c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,
ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri görevli kılınmışlardır.
İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

 

MADDE 20 – YÜRÜRLÜK

ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.