Ön Bilgilendirme Formu

1 – SATICIYA İLİŞKİN BİLGİLER

SATICI:
Ünvanı: TEKNORJİN YAZILIM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Adres: Üniversite Mah. Hastane Cad. Trabzon Tekn. Gel. A.Ş. 33 3201 ORTAHİSAR / TRABZON
Telefon (Müşteri Hizmetleri): +90 544 887 58 08
E-posta: teknorjinyazilim@gmail.com
E-posta (Müşteri Hizmetleri ve Destek): destek@okulhabercisi.com veya teknorjinyazilim@gmail.com
Vergi Dairesi: KARADENİZ
Vergi Numarası: 8360673216
Mersis: 0836067321600001

 

2 – SÖZLEŞME KONUSU MAL, MİKTARI VE SATIŞ BEDELİNE İLİŞKİN BİLGİLER

[alinan_urunler]

3 – SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

İşbu sözleşme ALICI’nın elektronik ortamda siparişini verdiği tarihte ([tarih_bas]) onaylanmış kabul edilir ve başlar, [tarih_son] tarihinde herhangi bir işlem yapılmaksızın kendiliğinden sona ermektedir. Sözleşme süresi bittiğinde ALICI’ya sunulmuş hizmetler sona ermektedir ve sözleşme süresinin uzatılması mümkün değildir; yeniden paket satın alınması ve yeni sözleşme oluşturulması gerekmektedir.

 

4 – TESLİMAT, ÖDEME, İADE VE ŞİKAYETLERE İLİŞKİN BİLGİLER

a) MAL, dijital ve elektronik ortamda oluşturulup ALICI’ya ulaştırıldığı ve yine elektronik ortamda kullanıldığı için sevkiyat masrafı bulunmamaktadır.

b) ALICI’nin, SATICI tarafından aksi yazılı öngörülmemiş ise, Mal’ı kullanıma başlamadan önce bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. Peşin satışlarda teslimattan önce Mal bedeli SATICI’ya tamamen ödenmediği, taksitli satışlarda vadesi gelen taksit tutarı tediye edilmediği takdirde SATICI, tek taraflı olarak sözleşmeyi iptal edebilir ve Mal’ı kullanımını durdurabilir. Mal kullanıma başlandıktan sonra herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun Mal bedelini SATICI’ya ödememesi ya da ödediği bedeli geri talep etmesi halinde, Cayma Hakları geçerlidir. SATICI’nın iadeyi kabul etmeksizin Mal bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi/kanuni hakları ayrıca ve her hâlükârda saklıdır. Tereddüte mahal vermemek bakımından; ALICI’nin satış bedelini, bankalardan (finansman kuruluşları dahil) sahip olduğu kredi kartı, taksit kart v.b. ile ödediği hallerde, bu kartların sağladığı tüm imkanlar doğrudan kartı veren kuruluşça sağlanmış kredi ve/veya taksitli ödeme imkanlarıdır; bu çerçevede gerçekleşen ve SATICI’nın bedelini defaten tahsil ettiği Mal satışları işbu Sözleşme’nin tarafları yönünden kredili veya taksitli satış değildir, peşin satıştır. SATICI’nın kanunen taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları (taksitlerin ödenmemesi halinde sözleşmeyi fesih ve/veya kalan borcun tümünün temerrüt faizi ile birlikte ödenmesini talep hakları dahil) ilgili mevzuat çerçevesinde mevcut ve saklıdır. ALICI’nin temerrüdü durumunda yürürlükteki kanunların öngördüğü şekilde aylık oranda temerrüt faizi tatbik edilir.

c) Mal’ın normal satış/teslimat koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, yoğun trafik, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile yasal azami 30 günlük süre zarfında teslim edilememesi veya kullanıma hazır hale getirilememesi söz konusu ise, SATICI teslimat ile ilgili olarak ALICI’yi bilgilendirir. Bu durumda ALICI siparişi iptal edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir.

d) SATICI Sözleşme konusu Mal’ı tedarik edemeyeceğinin veya MAL’a ilişkin hizmeti sunamayacağı anlaşılması halinde, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç (3) gün içinde açık bir şekilde ALICI’yi kanuna uygun yöntemle bilgilendirmeli ve sözlü/yazılı onayını almalıdır. ALICI söz konusu onayı verip vermemekte her bakımdan serbesttir ve onay vermediği hallerde sipariş iptaline (Sözleşme feshine) ilişkin akdi/kanuni hükümler uygulanır.

e) Sözleşme veya kanuna uygun caymalar dahil sipariş iptallerinde ve Sözleşme fesihlerinde, Mal bedeli tahsil edilmiş ise, azami 14 gün içinde ALICI’ye iade edilir. İade ALICI’nin SATICI’ya Mal bedeli tediyesinde kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde yapılır. Kredi kartı ile ödemelerde iade işlemi ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır ve Mal tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra aynı sürede ilgili bankaya iade edilir; bu tutarın bankaya iadesi işleminin SATICI tarafından yapılmasından sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalesi ve sorumluluk üstlenmesinin mümkün olamayacağını şimdiden kabul eder. Havale/EFT ödeme seçeneklerinde iade işlemi, ALICI’den banka hesap bilgileri istenerek, ALICI’nin belirttiği hesaba (hesabın fatura adresindeki kişinin adına veya kullanıcı üyenin adına olması şarttır) havale ve EFT şeklinde yapılır. SATICI’nın iade edilecek bedel için, bu Sözleşme ve kanundan doğan mahsup, indirim ve tenzilat hakları vardır ve saklıdır. Sözleşme’nin SATICI’nın edimini ifa etmemesinden ötürü ALICI tarafından feshedildiği hallere ilişkin ALICI kanuni hakları da saklı ve mevcuttur.

f) ALICI Mal ve satışla ilgili talep ve şikayetlerini, bu Form’un 1. maddesindeki iletişim kanallarını kullanarak, SATICI’ya sözlü veya yazılı şekilde iletebilir.

 

5 – CAYMA HAKKINA İLİŞKİN BİLGİLER

a) ALICI Mal’ı sözleşmenin onaylandığı tarihten itibaren ondört (14) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin bu Sözleşme’den cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, ALICI’nin sözleşmeyi onayladığı gün başlar.

b) Cayma hakkı kullanımı mümkün olan hallerde, ALICI, cayma süresi içinde Mal’ı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmadığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan kanun gereği sorumludur. Buna göre, cayma tarihine kadarki süreçte Mal’ın kullanım talimatlarına, teknik özelliklerine ve işleyişine uygun bir şekilde kullanılmamasından ötürü değişiklik veya bozulma olursa ALICI cayma hakkını kaybedebilir; SATICI tarafından kabul edildiği hallerde, iade edilecek Mal bedelinden değişiklik/bozulma kadar indirim yapılır.

c) Cayma hakkı bulunan hallerde ALICI’nin cayma hakkını kullandığına dair açık bir bildirimi yasal 14 günlük süre içinde SATICI’ya yöneltmiş ([satici_email] adresine veya İade Formu’nu doldurarak yazılı olarak iletmiş) olması yeterlidir. Anlaşmalı kargo firmaları MNG Kargo’dur. Mal’ın faturası, anlaşmalı kargo firmalarından hangisiyle geldiyse, faturanın iadelesi için o firma kullanılmalıdır. Mal’a ait faturayı kendisine teslim eden kargo firmasıyla iade ettiği takdirde ALICI’den masraf alınmaz. ALICI’nin Mal’ı kendisine teslim eden kargo firması haricinde bir kargo firmasıyla göndermesi halinde gönderi ücreti ALICI’ye ait olacaktır. ALICI’ye teslim edilen fatura aslının iadesi zorunludur. Faturası kurumlar (tüzel kişiler) adına düzenlenen sipariş iadeleri, İade Faturası kesilmediği takdirde kabul edilmeyecektir.

d) Yukarıda belirtilen gereklerin ALICI tarafından yerine getirilmesi kaydı ile, cayma bildiriminin SATICI’ya ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde, Mal bedeli ve varsa Mal’ın ALICI’ye teslim masrafları ALICI’ye, Mal’ı satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde iade edilir.

e) ALICI’nin Mal(lar)’a ilişkin cayma süresi sonrasındaki kanuni hakları/sorumlulukları ile SATICI’nın ALICI’dan olan, ödül puanlarına, hediye çeklerine ve bedelsiz imkanlara ilişkin bulunanları da kapsamak üzere akdi ve kanuni tahsil/mahsup hakları dahil hak ve yükümlülükleri ayrıca mevcut ve geçerlidir.

 

6 – CAYMA HAKKININ İSTİSNALARINA İLİŞKİN BİLGİLER

Kanunen şu mal/hizmetlere ilişkin sözleşmelerde, kullanılmamış/istifade edilmemiş olsa dahi, cayma hakkı bulunmamaktadır: a) fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı/sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetler, b) ALICI’nin özel istekleri veya onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar (üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler, ALICI siparişine istinaden yurt içinden veya dışından ithal/temin edilen özel mallar dahil), c) çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallar, d) tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış ve iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan mallar, e) tesliminden sonra başka mallarla karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar, f) ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış kitap, CD, DVD, ses ve görüntü kayıtları, yazılımlar vb. dijital içerikli her türlü mallar ile bilgisayar sarf malzemeleri, g) abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlar, h) belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek, içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesi hizmeti, i) elektronik ortamda anında ifa edilen tüm hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen her türlü gayri maddi mallar, j) ALICI onayı ile cayma hakkı süresi içinde ifasına başlanan hizmetler, k) genel olarak ilgili mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen diğer mal/hizmetler ile ALICI’nin ticari/mesleki amaçla satın alma yaptığı haller.

 

7 – ALICI’NİN KANUNİ BAŞVURU YOLLARI VE YETKİLİ YARGI MERCİLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Mesafeli Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıklarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca yasa gereği her yıl belirlenen/ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri görevli/yetkilidir. ALICI, bu çerçevede, kendisinin veya dilerse SATICI’nın yerleşim yerindeki (ikametgahındaki) Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri’ne başvurabilir.

 

8 – DİĞER BİLGİLER

ALICI işbu Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda okuyup onayladıktan sonra verdiği siparişin ödeme yükümlülüğü altına girdiğini kabul eder. Bu Form, ALICI ve SATICI arasında Mesafeli Sözleşme ile birlikte bağlayıcı olarak uygulanır.